A.T 매거진

전시

[전쟁기념관] 에바 알머슨 특별전: 에바 알머슨, Andando 22.5.13 - 12.4

2022-05-18전시 정보


 
♦ 전시    에바 알머슨 특별전: 에바 알머슨, Andando

♦ 장소    전쟁기념관 기획전시실
                (서울 용산구 이태원로29)

♦ 기간    2022-05-13 ~ 2022-12-04

♦ 시간    10:00 ~ 18:00 (월요일 휴관)
                 
*입장 마감 17:00

♦ 관람료   성인(20세 이상) 20,000원
                   청소년(14-19세) 15,000원
                   어린이(4-13세) 13,000원

♦ 출처    사이트 바로가기