A.T 매거진

전시

[서정아트] Kim Whanki 김환기: Poetry and Song 시(詩)와 노래 22.5.11 - 6.17

2022-05-18전시 정보


 
♦ 전시    시(詩)와 노래

♦ 장소    서정아트 부산
                (부산 해운대구 달맞이길30
                 엘시티 제포디움동 3F)

♦ 기간    2022-05-11 ~ 2022-06-17

♦ 시간    예약제 운영


♦ 관람료    무료

♦ 출처    사이트 바로가기